Cbs yer belirleme


Yer seçimi işlemlerinde kullanılacak tüm kriter katmanları yol, bina, raster görüntü gibi karar verme. Başarılı bir yer seçimi analizinin tamamlanabilmesi için en uygun faktörlerin.

 • whatsapp numara takibi;
 • Netcad Portal.
 • CBS-TR : Büyük Çaplı Teleskoplar için Türkiye Coğrafyasında Yer Belirleme Çalıştayı;
 • .
 • iphone 6s de whatsapp önizleme.

Bu faktörler 1 operasyon , 2 bölge, 3 yer saptaması olarak sıralanabilir. Bu nedenle faktörlerin belirlenmesinde ve kontrol sürecinde. Operasyonel faktörler genellikle poligon özellikli b ina katmanların ın kendi içersindeki öznitelik verileri nin. Mağaza yönetimi, müşteri servisi, temizlik, görünüm, dekorasyon buna örnek. Bölge faktörleri bina ve mülkiyeti çevreleyen unsurlarla ili şkilidir.

Konum fa ktörleri ; demografik bilgiler ,. Bu faktörler C BS içerisinde veri işlem e, sorgulama ve. En uygun market alanının belirlenmesine yönelik uygulamada bu üç. İstanbul ilinin Pendik ilçesi seçilmiştir. Pendik ilçesi Kocaeli yarım adasının güneyinde yer alır. Çalışma kapsamında 14 mahallesi uygulamaya alınmıştır. Perakende market alanlarının en uygun yer seçimine yönelik yapılacak çalışmada kulla nılacak veri alt yapısının. Bu b ağlamda , perakende h izmeti veren kuruluşların.

Analizler genel itibari ile üçe ayrılmaktadır. Bu üç analiz kapsamında çalışma bölgesine ait vektörel yapıda bina, yol-orta , ilçe, yapı adası ve ma halle katmanı. M evcut katman ve katmanların öznitelikleri ve türleri. ArcGIS Diagrammer da oluşturulan katmanlar ve ö znitelikleri.

Yapılan çalışma ile herhangi bir perakende kuruluşun un — büyüme planlarına dair bir senaryo. Bu uygulama senaryosuna g öre , Pendik ilçesi nin 14 mahallesinde perake nde marketine ait hali. Bu işletme mevcut şubelerinin dışında 5 adet noktada daha hizmet vermek.

Full-Text Paper (PDF): Perakende Marketlerin Yer Seçimine Yönelik CBS belirlemesinde kullanılacak CBS teknolojisi incelenerek, pilot bir bölgede yapılacak. Katı Atık Depolama Alanları Yer Seçimi için Coğrafi Bilgi Sistemleri (sıralama) ve en iyi alternatifi belirleme olanağı sağlar (Siddiqui vd., ;.

Çalış mada 5 adet şubenin konumlanacağı en uygun alanları n belirlenmesine çalışılacaktır. Projede beni msenen yer seçimi kriterleri, emlak verileri, s orgulamalar v e istenilen koşullar aşa ğıdaki şekilde. Perakende Yer seçiminde ihtiyaç duyulan kriter, emlak verileri, sorgulamalar ve istenilen koşullar. Rakip Şirketlere En Az.

En Yakin Şubeye En Az. Bunlardan bazıları konumsal bilgiler bazıları ise konumsal olmayan sözel bilgilerdir. Konumsal veriler raster ve vektörel verilerd en elde edilmiştir. Demografik yapı, kira ücreti g ibi v eriler ise TUİK,. Bu kısım altındaki başlıklar projede istenilen koşullara gör e kısıtları ve bilgileri sağlamaktadır. Sorgulamalar kısmındaki alt başlıklar proje içersinde oluşturulan tampon bölge analizleri, matematiksel analizler.

Çalışma alanındaki mahalleler içersindeki marketler. Çalışma alanındaki kiralık olan ve olmayan marketlerin öznitelik verileri. Çalışmanın analiz kısmına tampon bölgeleri n oluşturulması ile başlanmıştır. İlk olarak yol -o rta katmanında.

 • bilgisayara casus yazılım yükleme!
 • arama kaydedici pro apk mania?
 • iphone yazılımı geri yükleme nedir.
 • google chrome da geçmişi görüntüleme!
 • klavye macro recorder?
 • bir kişinin nerede olduğunu bulma.

Son olarak oluşturulan tampon bölgeler bi r leştirilerek tek bir katman haline. Böylelikle yol -orta çizgiler inden geçirilen tampon bölgeler ile istenilen market yerlerinin sadece yol.

Büyük Çaplı Teleskoplar için Türkiye Coğrafyasında Yer Belirleme Çalıştayı

Yani ana cadde kenar larında bulunmayan, kapalı alanlar içersine sıkışmı ş. İkinci tampon bölge analizi ile en uygun market satış noktasını arayan. Analiz sonrası perakende kuruluş içi n kendi marketlerine m. Mekânsal a nalizler Tampon Bölge sonucu 58 kiralık noktadan sonra g eriye 22 nokta kalmıştır. Analizler sonrası bölgeye ilişkin nüfus, gelir.

Sorgulama türleri ve her sorgunun koşul içer iği. Proje kapsamında oluşturulan senaryo çerçevesinde perakende kuruluşun belirlemek istediği y eni satış. İstanbul Pendik bölgesi ne ait uydu g örüntüsü ile h er bir kiralık m arket noktasının m ekansal konumları bina. Raster görüntü üzerinde konum özelliklerinin saptanması. Talep Oranı Hesabı TOH ile h er bir mahal le için nüfus , gelir durumu ve market sayısı kullanılarak bir oran. Marketler arası uzaklıklar d aha önce yapılan mesafe analizler i nedeniyle tekrar ele.

Talep oranı hesabında kullanılan öznitelik verileri ve TOH sonucu.

TOH sonrası mahallelerde oluşan talep oranın Te matik haritada gösterilimi. A nalizde görsel ve. Mahalle ve isYeri katmanındak i özniteliklerin sorgulamasında kullanılan SQL for mülü şu. Yukarıda ki SQL diziliminde, seçilen kiralık alanlard a istenilmeye n koşulların çı karılması esa s alınmıştır. T üm bölge haritası üzerinde 8 ad et mağaza alanının istenilen koşullarda olduğu görülmüştür. En yüksek talep oranına sahip olan Ka ynarca Mahallesinde sadece b ir ad et mağaza bulunmaktadır. Bu nedenle tespit edilen en uygun iki nokta kesi n analize dahil edilmiştir Şekil Çamçeşme m ahallesine geçilmiş ve en uygun nokta so n kiralık alanı olarak belirlenmiştir Şekil Uygun görünmeyen 3 adet noktanın çıkarılması ile oluş turulan tematik harita aşağıda verilmiştir.

En uygun yer seçimi analizi sonucu oluşan te matik harita. Araştırmada konumsal ve konumsal olmayan verileri birlikte sunabilme yeteneği ile karar destek sistemi. Önemli bir karar destek.

Bu çalışma da da co ğrafi bilgi. Çalışma alanı olarak Pendik ilçesinin 14 mahallesi pilot bö lge seçilmiş tir. Bu mahalleler içi nde olduğu. Ortaya konan s enaryo uygulama alan ının demografik, ekonomik, topolojik ve dış ve iç. M ekânsal ve mekansal olmayan verilerl e yapılan analizler. Fakat senaryo gereği ön görülen 5. Türkiye içinde perakende kur uluşların yer seçimine yönelik uygulamalarda c oğrafi bilgi sistemlerinden gereği. B unun yerine şirketler in kurdukları e k iplerle sokakları gezerek veri to pladıkları ya.

Discover the world's research

Yugoslav Journal of Operations Research , Vo l. Li, Y u, L. Environment , 42 2 , Katı atık düzenli depolama tesislerinin planlamasıyla ilgili gerek ülkemizdeki gerekse yurtdışındaki deneyimler, depolama tesisleri yer seçiminin son yıllarda çok daha zor, karmaşık ve zaman alıcı bir süreç haline geldiğini ortaya koymaktadır.

Kentsel alanlarda artan nüfus yoğunluğu ve katı atık üretim hızı, farklı arazi kullanım talepleri yerleşim, endüstriyel, tarımsal vb. Tüm bu etkenler açısından, uygun katı atık depolama sahası, çevresel, toplumsal ve ekonomik açıdan en az etkiye sahip olmalı, tüm yasal mevzuat ile uyumlu olmalı ve toplum tarafından genel kabul görmelidir.

Depolama alanı yer seçiminde etkin çok sayıda faktörün bulunması, herhangi bir alanın depolama tesisi için uygunluğuna karar verirken yerel yöneticilerin yâda katı atık uzmanlarının ilgili tüm tarafların isteklerini karşılamalarını gerekli kılmaktadır. Karar verme sürecinde hangi faktörlerin göz önüne alınacağının ve hangilerinin ise hariç tutulacağının; ya da bu faktörlerin verilecek kararı hangi düzeyde etkileyeceğinin etkin ve tarafsız bir şekilde belirlenmesi, kritik öneme sahiptir.

Yapılan çalışma ile herhangi bir perakende kuruluşun un — büyüme planlarına dair bir senaryo. Özel sektör kuruluşlarını n yaşadı ğı sorunlardan biri olan. CBS ile oluşturulan karar analizleri, diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında matematiksel ve istatistiksel yöntemler karmaşık yapıdaki verilerin hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirilmesine olanak vermektedir. Veritabanı Hazırlama Çalışma kapsamında kullanılan veriler, üç farklı kaynaktan temin edilmiştir. Bu işletme mevcut şubelerinin dışında 5 adet noktada daha hizmet vermek. Raster görüntü üzerinde konum özelliklerinin saptanması. Çok değişkenli ve büyük hacimli verilerin karmaşık karar verme işlemlerinde kullanılarak çözü mlenmesi CBS.

Bu açıdan, birbiriyle çelişen çok sayıda faktörü herhangi bir karar destek sistemi olmaksızın değerlendirmek ve uygun bir sonuca varmak karar almak oldukça güçtür. Bu anlamda, konumsal özellikteki her tür veriyi işleme ve analiz yeteneğine sahip Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS , uygun depolama alanlarının alternatif sahaların tespiti konusunda bir karar destek aracı olarak önemli bir rol üstlenmektedir. CBS, konumsal her tür teknik, ekonomik ve toplumsal koşulun sürece karara dâhil edilebilmesine ve değişik koşullar altında oluşacak sonuçların irdelenmesine olanak sağlar.

Ancak depolama alanları yer seçimi sürecinde önemli bir başka soru ise, alternatifler arasında en uygun sahanın veya daha uygun sahaların hangileri olduğunun bilinmesidir. Bu amaçla kullanılan Çoklu-Kriter Karar Analizi ÇKKA , puanlama yoluyla alternatif sahaları karar faktörleri açısından kıyaslama sıralama ve en iyi alternatifi belirleme olanağı sağlar Siddiqui vd. Yer seçiminin depolama alanları planlamasındaki önemi ve depolama alanı yer seçimi süreci için daha objektif ve bilimsel tekniklerin geliştirilmesine olan ihtiyaç göz önüne alınarak, bu çalışmada katı atık depolama alanları yer seçimi için CBS tabanlı ve ÇKKA destekli bir konumsal karar destek sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmıştır.

Yer Seçimi Kriterleri Yer seçimi sürecinin ve uygulanacak sistemin en temel unsuru esas alınacak kriterlerdir. CBS destekli yer seçimi çalışmalarında kullanılan kriterler, bir sahanın uygunluğunu tanımlaması açısından iki çeşittir: Örneğin, yerleşim alanları, tarımsal alanlar veya yüzeysel su bulunan alanlara depolama sahası yapılması mümkün olmadığı için, bu değerlendirmeler birer kısıttır. Bu şekilde yapılan değerlendirmeler, yalnızca uygun ve uygun değil şeklinde sonuçlar üretirler.

Karar faktörleri ise, puanlama yoluyla alternatiflerin uygunluğunu arttıran yüksek puan ile veya azaltan düşük puan ile kriterlerdir Eastman, Bir diğer ifadeyle, faktörler, saha analizinde belirlenen en düşük uygunluk sınırlaması ile o faktör için belirlenen en üst uygunluk sınırı arasında dereceli bir uygunluk tanımlar. Örneğin, yerleşim alanlarına uzaklık faktörü ile m uzaklık en az uygun durum olarak 0 puan; m ve daha uzak mesafeler ise en uygun durum olarak 1 puan ile tanımlanabilir.

Buna göre, m ile m arasında kalan sahalar ise 0 ile 1 arasında puan alırlar. Katı atık depolama sahaları yer seçiminde uygulanacak kriterler, projeden projeye farklılıklar gösterse de tüm projelerde uygulanabilecek genel kriterleri ortaya koymak ve ele alınması gereken unsurları belirlemek için, yer seçimi kriterleri için genel bir liste hazırlanmıştır. Bu kapsamda tespit edilen kriterler ve bu kriterler için yasal mevzuatta ve ilgili literatürde yer alan sınır değerleri şunlardır Alpaslan, ; Sarptaş, Katı atık depolama alanları yer seçimi için geliştirilen CBS ve ÇKKA destekli konumsal karar destek sistemi temel olarak iki analiz aşamasından oluşmaktadır Sarptaş, Saha uygunluk analizi aşamasında, belirlenen kısıtlar dikkate alınarak, tampon bölge oluşturma, yeniden sınışandırma ve bindirme analizleri gibi CBS araçları kullanılarak katı atık depolama sahası için uygun olmayan alanlar elenir ve böylece uygun alanlar  alternatif sahalar tespit edilir.

Alternatişerin her bir karar faktörü açısından kıyaslanmasına ve böylece en uygun sahanın belirlenmesine olanak sağlayan karar analizi ÇKKA, temel olarak iki aşamada uygulanır:.

Bu yaklaşımda temel hedef, her bir alternatife tüm faktörler açısından puan vermek ve daha sonra faktörlerin karar üzerindeki etki derecelerini esas alarak alternatiflerin nihai puanlarını belirlemektir. İlk aşama olan puanlamada, karar faktörlerinde verilen sınırlamalara göre alternatiflere puan verilir. Geliştirilen karar destek sistemi CBS destekli bir sistem olduğu için, puanlama alternatif sahalar bazında değil; CBS ortamındaki uygun her hücre grid bazında yapılmaktadır.

Örneğin, yerleşim alanlarına uzaklık faktörü için uygunluk, m ile m arasında değişiyor ise, saha uygunluk analizinde uygun olarak belirlenen her hücre yerleşim alanlarına uzaklığına göre, 0 — 1 arasında puan alır. İkinci aşamada, değerlendirmeye esas olan her bir faktörün karardaki etki derecesi Saaty tarafından geliştirilen ve ikili kıyaslama esasına dayanan Analitik Hiyerarşi Prosesi AHP ile belirlenir.

Recommendations

AHP tekniği faktörler hakkında kişisel bakış açısı ile yapılan sübjektif değerlendirmeleri dengeleyen bir yönteme dayanır. Faktör ağırlıklarının belirlenmesinde, karar vericiler yerel yöneticiler, katı atık uzmanları ve ilgili taraflardan sivil toplum örgütleri vb. AHP yöntemi ile, matristeki değerlendirmeleri esas alınarak faktörlerin ağırlıkları tespit edilir. Katı atık depolama alanları yer seçimi karar destek sisteminin son aşamasında, saha uygunluk analizinde elde edilen uygunluk haritası ve karar analizinde elde edilen nihai puanlamalar kullanılarak Ağırlıklı Doğrusal Birleştirme Weighted Linear Combination yöntemi ile her bir alternatif için uygunluk indeksleri hesaplanır.

İlçenin yılında toplam nüfusu